Bhabha Hospital, Bandra West

Bhabha Hospital, Bandra West , Mumbai

RK Patkar Road, Bandra West, Mumbai- 400050, Maharashtra

Near Globus Cinema

Phone:  (022) 26422541/2, (022) 26422775