Desai Blood Bank, Khar West, Mumbai

Desai Blood Bank, Khar West, Mumbai

Above Post Office

#92, Shop #2,  Mulkul Baug, Khar Colony, S.V. Road, Khar (W)

Mumbai -400052

Phone: 022 – 26000089, 022 – 26499687